!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 

 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ
ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  คณะศึกษาศาสตร์

                ประวัติโปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ยังไม่เคยมีการบันทึกเป็นหลักฐาน
แน่นอน  เป็นที่ทราบเพียงเริ่มต้นว่าในสมัยแรก ๆยังไม่มีภาควิชา  มีอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนวิชา
พลานามัย จำนวน 4 ท่าน ในขณะนั้นวิชาพลานามัยเป็นวิชาพื้นฐานบังคับของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นต้น  (ป.กศ. ต้น)   ซึ่งประกอบด้วยวิชา  พ.101 (ประวัติพลศึกษาเบื้องต้น)
พ.102 (กีฬาประเภทชุด) พ 103 (กีฬาประเภทบุคคล)กลุ่มวิชาพลานามัยเหล่านี้ได้เริ่มใช้สอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2515  เป็นต้นมา  ในสถาบันฝึกหัดครู (วิทยาลัยครูจันทรเกษม)ในสมัยนั้น

                 ปี พุทธศักราช 2516 อาคารพลศึกษาได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ตั้งของสนามเทนนิส
เก่า  ซึ่งต่อมาสนามเทนนิสได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสนามฟุตบอล

                 ปี พุทธศักราช 2518 พระราชบัญญัติได้กำหนดให้วิทยาลัยครู  มีตำแหน่ง
อธิการเป็นหัวหน้าสถานศึกษา  บริหารงานเป็นระบบคณะวิชา  ภาควิชาพลศึกษา สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์  โดยมีหัวหน้าภาคเป็นผู้บริหารภาควิชา

                 ปี  พุทธศักราช 2520  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)
สำหรับภาคปกติและภาคนอกเวลา (อ.ค.ป.)  รวมทั้งภาค  กศ.บป. ในเวลาต่อมา

                 ปี  พุทธศักราช  2525  ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  และหลักสูตร 2 ปี
หลังอนุปริญญาและยังคงรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา

                 ปี  พุทธศักราช  2528  ยุบหลักสูตรปริญญาตรี  2  ปี   (หลังอนุปริญญา)  คงไว้
เฉพาะปริญญาตรี  4  ปีเท่านั้น และไม่มีวิชาโทพลศึกษา  พลศึกษาเรียนสายตรงแบบเอกเดียว

                 ปี  พุทธศักราช 2534 เป็นสมัยแรกแห่งการบุกเบิกความพร้อมภาควิชาพลศึกษา
โดยท่านอธิการ  รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธ์  ได้ฟื้นฟูอาคารโรงฝึกพลศึกษา  และกำหนดให้มี
สระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐาน  มีสนามกีฬากลางที่มีสนามฟุตบอลและสนามกรีฑา  พร้อมอัฒจันทร์
และสร้างโรงฝึกพลศึกษาแห่งที่  2 ทางด้านโรงฝึกพลศึกษาแรก พร้อมสนามเทนนิสคู่

                 ปี  พุทธศักราช 2535      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดงานส้มตำบันลือโลก ที่อาคารพลศึกษา  1

                 ในปีเดียวกันนี้จากกิจกรรมนี้ได้พัฒนาอาคาร   ฝึกพลศึกษาเป็นหอเชิดชูเกียรติ
นักกีฬาของนักศึกษาและผลงานกีฬาของอาจารย์

                 ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ตำแหน่งอธิการเป็นอธิการบดี ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็น
คณบดี

                 ปี  พุทธศักราช 2542 มีประกาศสถาบันราชภัฏจันทรเกษมให้มีการบริหารวิชา
แบบโปรแกรมวิชา โดยมีคณะกรรมการโปรแกรม 7  คน  มีประธานโปรแกรมและกรรมการ
มีวาระ 2 ปี ส่วนอาจารย์ประจำภาควิชาเข้าสังกัดคณะวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน

                 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547 มีอาจารย์ย้ายออกจากโปรแกรมวิชาพลศึกษา
 2 ท่านคือ  ผศ.ดร.พรรณทิพา  เลิศลอย  ย้ายไปอยู่โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษาและ
ผศ.ดร.นิลมณี  ศรีคุณ ย้ายไปอยู่ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

                 ปี พุทธศักราช 2547  อาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน  เกษียณอายุราชการ

                 ปี พุทธศักราช 2548 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ปี พุทธศักราช 2549 ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแขนงวิชาพลศึกษา
เพิ่มขึ้นอีก  1 สาขา และได้เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2549

                 ปี พุทธศักราช 2550 อาจารย์สมศักดิ์   เสียงหลาย เกษียณอายุราชการ

                 ปี พุทธศักราช 2550 รับอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะปทีป  แสงอุไร

                 ปี พุทธศักราช 2551 รศ.สมบูรณ์  รัตนพันธ์และอาจารย์วรพงศ์  พัชรวิชญ์
เกษียณอายุราชการ

                 ปี พุทธศักราช 2551 รับอาจารย์พีรดล  เพชรานนท์

                 ปี พุทธศักราช 2552 รับอาจารย์สรัญญา ลำลึกและอาจารย์ศิราวิฒษ์ 
อัครนิจปิยฉัตร

                 ปี พุทธศักราช 2554 ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554  สาขาวิชาพลศึกษาและได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2554
เป็นต้นมา

                 ปี พุทธศักราช 2556 เดือน ตุลาคม ผศ.วิสิฐ เขมะภาตะพันธ์ เกษียณอายุราชการ

                 ปี พุทธศักราช 2556 รับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 2 ท่านคือ
ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่ และ อาจารย์คณิน  ประยูรเกียรติ

                 และในวันที่ 2 มกราคม ปี พุทธศักราช 2557 ดร.อนุวัฒน์  ถืออยู่
ลาออกจากราชการ

                 ปี พุทธศักราช 2557 รับอาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาเพิ่ม 1 ท่านคือ
อาจารย์ผกาวดี  สะเภาคำ

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet