!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
 

บทบาทหน้าที่

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบการบริหารจัดการแบบ
หลักสูตรวิชา  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดัง
ต่อไปนี้

1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ

1.2 จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ตาม
สัญญาจ้าง  และอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารประจำ
คณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและ  แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

1.7 พัฒนากำกับดูแล  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย

1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา    ทำหน้าที่ประสาน
งานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

1.14 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet