!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 

 

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุพร
ประธานหลักสูตร
 

รองศาสตราจารย์ฉัตรชนก เธียรปรีชา
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  พุ่มพชาติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

ดร.จินตนา สุขสำราญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ณุตรา  พงษ์สุผล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
อาจารย์ประจำหลักสูตร
   

อาจารย์กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet