!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ปรัชญา
               ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีความมุ่งมั่นรักการเรียนรู้ มีความ
สามารถนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาประยุกต์สู่การปฏิบัติ   มีคุณธรรม  จริยธรรมใน
วิชาชีพ รักและทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
 

วิสัยทัศน์

               มุ่งผลิตบัณฑิต  และพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย  ให้มีความรู้
คุณธรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทางการศึกษาปฐมวัย  และการวิจัยพัฒนากระบวน
การเรียนรู้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 
พันธกิจของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.  ด้านการจัดการ

1.1  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู  สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้  ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาตนและสังคม

1.2  ส่งเสริมและพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย   ให้มีความรู้ความสามารถ
โดยนำความรู้ไปใช้พัฒนาเด็กได้เหมาะสมกับท้องถิ่น   และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

2.  ด้านการวิจัย

2.1 วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

2.2 ส่งเสริมให้บัณฑิตใช้การวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย

3.  ด้านการบริการวิชาการ

     ให้บริการวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยและหน่วยงาน
ด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย

4.  ด้านศิลปวัฒนธรรม

      ทำนุ บำรุง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และ
ประเทศชาติ

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet