!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ
               
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) เปิดรับสมัคร
นักศึกษาครั้งแรกเมี่อปีการศึกษา 2535       โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมี รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ เป็นหัวหน้าคณะครุศาสตร์
โดยรับนักศึกษาภาคปกติจำนวน 1 หมู่เรียน และนักศึกษาภาค กศ.บป. จำนวน 1 หมู่เรียน
ขณะนั้นมีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย         ระดับปริญญาเอก 1 คน คือ
ดร. สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์  และปริญญาโท 1 คน คือนางสาวพัชรา พุ่มพชาติ   โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ เช่น  ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน   ภาควิชาจิตวิทยา   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และภาควิชานาฏศิลป์   ปีการศึกษา
2538 ได้รับอาจารย์ระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 2 อัตรา คือ นางสาวกรรณิการ์ สุสม และ
นางสาวจินตนา สุขสำราญ  ปีการศึกษา 2545   รับอาจารย์ระดับปริญญาโทมาช่วยราชการ
1 อัตรา  และรับโอนเป็นอาจารย์ในเวลาต่อมา คือ   นางฉัตรชนก เธียรปรีชา   ปีการศึกษา
2551     รับอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโทและเป็นอาจารย์ประจำในเวลาต่อมา
เพิ่มอีก 1 อัตรา   คือ   นางสาวณุตรา พงษ์สุผล   ในปีการศึกษา 2556    รับอาจารย์ระดับ
ปริญญาโทเพิ่มอีก 2 อัตรา   คือว่าที่ร้อยตรีกฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด     และนายตฤณ แจ่มถิน
ในปีการศึกษา 2557    มีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน   คือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิการ์ สุสม   และในปีเดียวกันรับ   อาจารย์ระดับปริญญาโทเพิ่มอีก 1 อัตราคือ
นางสาวกมลวรรณ อังศรีสุรพร
           ปัจจุบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   (หลักสูตร 5 ปี)
มีอาจารย์รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน   โดยเปิดสอนภาคปกติ     และมีนักศึกษาทั้งหมด 527 คน
มีประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คือ  อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล    โดยทำหน้าที่บริหาร
หลักสูตรให้ดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ      ทำให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อไป
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet