!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

1.  บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ปรัชญา และทฤษฎีทางการศึกษาปฐมวัย

2.  บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
และกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

3.  บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   เป็นผู้รักความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ

4.  บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   และ
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ นำนวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาปฐมวัย

5.  บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม   ทำนุบำรุงศาสนา   ศิลป
วัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet