!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 
 

บทบาทหน้าที่

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มีระบบการ
บริหารจัดการ แบบหลักสูตรวิชา โดยมีคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิชาเป็นผู้ดำเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

     1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิต และพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ

     1.2 จัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร

     1.3 เสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดของผู้ทำหน้าที่อาจารย์ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ตามสัญญาจ้างและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริหารประจำคณะโดยคำนึงถึงคุณภาพด้านวิชาการเป็นหลัก

     1.4 จัดทำแผนงานงบประมาณในการพัฒนางาน

     1.5 เสนอแนะให้คณะจัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา

     1.6 รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์นิเทศและ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     1.7 พัฒนากำกับดูแล กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทางวิชาการ

     1.8 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

     1.9 ดำเนินการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชา ทำหน้าที่
ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

     1.10 ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาในหลักสูตรวิชาตลอดหลักสูตร

     1.11 ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิชา

     1.12 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรของหลักสูตรวิชา

     1.13 เผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรวิชา

     1.14 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่สถาบันและคณะมอบหมาย
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet