!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 
ปรัชญา

           เทคโนโลยีการศึกษา คือ สะพานเชื่อมโยงองค์ความรู้กับผู้เรียน  ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกปัจจุบัน         ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้
และมวลประสบการณ์ที่หลากหลายและมีคุณค่า        บัณฑิตเทคโนโลยีการศึกษา     ควรมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการส่งผ่านความรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยหลักการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  ช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และยกระดับ
คุณภาพศึกษาของชาติได้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีปรัชญาว่า
        “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนพัฒนาชาติ

 

วิสัยทัศน์

           มุ่งผลิตบัณฑิต   และพัฒนาครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์   ให้มีความรู้    คุณธรรม      โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 
พันธกิจของหลักสูตร
1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะ ในการออกแบบ การผลิต การพัฒนา การใช้ การบริหาร
จัดการ และการประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถปฏิบัติงานได้ในภาครัฐ เอกชน
และอาชีพอิสระ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
ให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่อการนำศาสตร์ไปใช้
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet