!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรโดยย่อ

ปี พ.ศ. 2518    จากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ทำให้วิทยาลัยครูมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
                      บริหารเป็นคณะวิชาต่างๆ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา                       จึงเป็นโปรแกรมวิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์

ปี พ.ศ. 2525    เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกเทคโนโลยี
                      และนวัตกรรมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2529    เปิดรับบุคลากรตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
                      (กศ.บป) ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตร 2 ปี
                      วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2530    เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.) หลักสูตร 4 ปี
                      วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ปี พ.ศ. 2535    วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษมตามที่ได้รับ
                      พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

ปี พ.ศ. 2547    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศใช้ มีผลให้สถาบันราชภัฏ
                      จันทรเกษมยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

ปี พ.ศ. 2549    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ได้มีการปรับเปลี่ยน
                       หลักสูตร โดยเปิดทำการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 แขนงวิชา
                       ด้วยกันคือ แขนงวิชามัลติมีเดีย แขนงวิชาถ่ายภาพ  และแขนงวิชา
                       การจัดการความรู้และฝึกอบรม

ปี พ.ศ. 2555    ได้มีการพัฒนาหลักสูตรจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
                       เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
                       และคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี 5 ปี

               ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์     มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ชุมชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา   ให้มีศักยภาพและสามารถประกอบอาชีพ    ได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet