!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

 

1.  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิดปรัชญา และทฤษฎีทางวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

2.  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ และกิจกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

3.  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้รักความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ

4.  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ ตลอดจนนำนวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้
กับทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

5.  บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet