!!! ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช !!!
หน้าหลักวิชาการ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
บุคลากร
หลักสูตรที่เปิดสอน
แบบฟอร์ม
 

 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์รับใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าร่วม
      โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญา
      และประกาศนียบัตรทางการศึกษา
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
      พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
 
แสดงความยินดี ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร ได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม
กิจกรรมศึกษาศาสตร์วิชาการ "ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑"
การวิพากษ์หลักสูตรรายวิชาชีพครู
 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายงบประมาณและแผน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายพัสดุ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet