!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน

อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร
รองประธาน

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์
กรรมการ

อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล
กรรมการ

อ.สุวิชา วันสุดล
กรรมการ

อ.วีระพงษ์ สิงห์ครุธ์
กรรมการ

ซานีมา หัมมะรัน
กรรมการ

ภัทราพร พลเสน
กรรมการและเลขานุการ

กฤษณ์ จินนะกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet