!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองประธาน

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์
กรรมการ

อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล
กรรมการ

อาจารย์สาธร ใจตรง
กรรมการ

อาจารย์ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
กรรมการ

อาจารย์พีรดล เพชรานนท์
กรรมการ

ดร.ชวนิดา สุวานิช
กรรมการ

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กรรมการ

อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
กรรมการ

ชลดรงค์ นาชัย
กรรมการและเลขานุการ

พริ้มเพรา เลิศศรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet