!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน

รศ.วรรณรัตน์ อึ้งสุประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
กรรมการ

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
กรรมการ

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
กรรมการ

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
กรรมการ

อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
กรรมการ

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ตฤณ แจ่มถิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet