!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อ.กมลวรรณ อังศรีสุรพร

รศ.ฉัตรชนก เธียรปรีชา

ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ

ดร.จินตนา สุขสำราญ

ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด

อ.ตฤน แจ่มถิน

อ.กันต์กนิษฐ์ พรประสิทธิ์

อ.ณุตรา พงษ์สุผล
 
สาขาวิชาพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร

ผศ.ณิชากร วงศ์สวรรค์พร

อ.พีรดล เพชรานนท์

ดร.คณิน ประยูรเกียรติ

อ.ผกาวดี สะเภาคำ

อ.ก้องสยาม ลับไพรี

ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพกุล
 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์

ดร.ชวนิดา สุวานิช

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

ดร.ณัฐญา นาคะสันต์

ดร.ปิยาภรณ์ เดชะเรืองรอง
 
กลุ่มวิชาชีพครู

ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

ผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ

ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์

ดร.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา

ดร.อาภาพร สิงหราช

อ.ปานรดา สรรเสริญ

อ.สุวิชา วันสุดล

อ.กัญญาภัทร แสงแป้น

อ.พรนภัส ทับทิมอ่อน

อ.สุธน วงค์แดง

อ.ภาณุมาส เศรษฐจันทร

อ.สุรชัย วงค์จันเสือ

อ.วีระพงษ์ สิงห์ครุธ์

อ.วรินญา โรจนธนะวรรธน์

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

ดร.นารท ศรีละโพธิ์

ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
     
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
สาขาวิชาจิตวิทยา

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช

ผศ.ยะผาด วิวัฒน์พงษ์

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม

ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์

อ.สาธร ใจตรง

อ.รัชนีย์ พลพิบูลย์
   
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

อ.สุธน วงค์แดง
     
 
อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

อ.สิรินพร บ้านแสน

อ.ศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร
   
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet