!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!
 
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนู

นายสมาน ถาวรณา

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา

นายชลดรงค์ นาชัย

นางสาวพริ้มเพรา เลิศศรี

นางสาวภัทราพร พลเสน

นางสาวซานีมา หัมมะรัน

นางสาววรรณศิริ อ่างแก้ว

นายอัครเดช สันทอง

นางสาวชโลธร เจริญศิลป
   
 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

นายกัณฐ์ชงฆ์ จตุเทน

นายเฉลิมศักดิ์ อ่อนอินทร์

นายกฤษณ์ จินนะกูล

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ

นางสาวนิภาพร สิงหรัตน์

นางประชุม เทพทิพย์

นางปนัดดา รักชาติ
 
       
ลูกจ้างประจำ

นายประพันธ์ รักชาติ
     
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet