!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
รองประธาน

ดร.สมนึก ทองเอี่ยม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.พรศรี ฉิมแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชวนิดา สุวานิช
กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
กรรมการ

อาจารย์สรุชัย วงค์จันเสือ
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
กรรมการ

นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนู
เลขานุการ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet