!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!
    
 

อัตลักษณ์
           "บัณฑิตดี มีความเป็นครู รอบรู้วิชาชีพ"
บัณฑิตดี : มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเป็นครู : มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีบุคลิกภาพดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร
รอบรู้วิชาชีพ : มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพตามศาสตร์ของตน

เอกลักษณ์
          "องค์กรคุณภาพแห่งการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ค่านิยมองค์กร
           E = เชี่ยวชาญและทุ่มเท (Expert & Exert)
           D = พัฒนา (Development)
           U = น้ำหนึ่งใจเดียว (Unity)
           C = รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

 

 


เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet