!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
ประธาน

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
รองประธาน

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
กรรมการ

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กรรมการ

ดร.อาภาพร สิงหราช
กรรมการ

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
กรรมการ

ดร.ชวนิดา สุวานิช
กรรมการ

ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
กรรมการ

อาจารย์วรินญา โรจนะวรรธน
กรรมการ

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
กรรมการ

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์

นางสาวรังสินี สุคนธปฏิมา
กรรมการและเลขานุการ

นายสมาน ถาวรณา
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ

นางสาวจารุวรรณ ช่างชุบ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาการ
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet