!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

 
สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
03-04-60


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการอบรมการทำงิจัยเพื่อขอตำแหน่ง
ทางวิชาการสำหรับครูพลศึกษา
25-03-60

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60
23-03-60

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือ
22-03-60

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กลไกด้านการประกันคุณภาพ
20-03-60

โครงการธรรมะรับอรุณ
16-03-60

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
15-03-60


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และพัฒนาบุคลิกภาพครูให้เป็นผู้รู้วัฒนธรรม
01-03-60

ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัย
Padagogische Hochschule
28-02-60

มงคลชีวิต ใต้ร่มพระธรรม
22-02-60

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21-02-60

คณะศึกษาศาสตร์
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่พระนวกะ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป
20-02-60


กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 (Internship II)
15-02-60

พิธีอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
999 รูป
14-02-60
โครงการอบรมให้ความรู้
และประกวดมารยาททางวัฒนธรรม
08-02-60

โครงการพัฒนาข้าราชการครูศึกษานิเทศก์
ชำนาญกรพิเศษ รุ่นที่ 15
07-02-60

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม
ก้าวสู้ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21
21-01-60


วันครูศึกษาศาสตร์
16-01-60

เริ่มการใช้งาน 01-04-2017


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet