!!! สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งแผ่นดินสยามประเทศ ในพระบรมวงศ์จักรี !!!

ผศ.ดร.เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
คณบดี

ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

ผศ.ดร.สุรางค์ ธรรมโวหาร
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และประกันคุณภาพ

อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

อาจารย์พรนภัส ทับทิมอ่อน
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ ประธานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช
ประธานสาขาวิชา
จิตวิทยา

ดร.อาภาพร สิงหราช
ประธานสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ปิยะปทีป แสงอุไร
ประธานสาขาวิชา
พลศึกษา

ดร.ชวนิดา สุวานิช
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
ประธานสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

อาจารย์วรินญา โรจนะวรรธน์
ประธานสาขาวิชา
ภาษาจีน

นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนู
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงาน
 
 

เริ่มการใช้งาน 01-10-2015


Copyright © 2014 Faculty of Education
Chandrakasem Rajabhat University


Design By S.Akaradet